Om os
Værdier
Forløb
Referencer
Historie
News

Med mere end tolv års erfaring brænder vi stadig for det, vi laver – at hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet tilbage i beskæftigelse eller hjælpe dem videre i livet ved at lave en ORDENTLIG afklaring og dokumentation af deres arbejdsevne.
I TeamAktiv tror vi på, at alle borgere har ressourcer, som de kan bidrage med og at alle har krav på at blive set og hørt, lige netop der, hvor de er i livet. Gennem håndholdte forløb og virksomhedsrettede indsatser skaber vi forandring og positiv udvikling hos den enkelte borger på kanten af arbejdsmarkedet.
Vælg os fordi vi: 

 • Holder hvad vi lover
 • Har tætte relationer til arbejdsmarkedet
 • Laver målrettede løsningsorienterede forløb
 • Har en høj grad af borgerinddragelse
 • Laver individuelt matchede virksomhedspraktikker
 • Løbende informerer om progression og handleplan
 • Laver saglige og objektive arbejdsevnebeskrivelser

I TeamAktiv arbejder vi aktivt med vores værdier i forhold til vores indsatser, samarbejdspartnere og borgere. 

 • Kvalitet – Alle borgere og kunder kan hos TeamAktiv forvente professionel og imødekommende betjening. TeamAktiv baserer sig på løsningsfokuserede arbejdsmetoder. Vores skriftlige afrapporteringer er saglig, objektiv og af høj kvalitet. 
 • Fleksibilitet – TeamAktiv har optimal fokus på individuelle løsninger indenfor den givne lovgivnings rammer.
 • Ordentlighed – TeamAktiv er fokuseret på at tale og handling hænger sammen. I TeamAktiv gør vi, hvad vi lover og lover det, vi kan holde. TeamAktivs medarbejdere er konstant opmærksomme på etik, ansvar, ordentlighed og klarhed i forhold til løsning af opgaverne.
 • Udvikling – I TeamAktiv har vi stor fokus på udvikling. Udvikling af vores organisation, vores medarbejdere og vores forløb. Vi har i høj grad fokus på borgernes udvikling undervejs i vores forløb.

Vi leverer konsulentydelser til jobcentre på tværs af målgrupper, hvor vi etablerer mentorforløb, opkvalificerer og afklarer borgere på sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. Fleksjobvisiterede borgere hjælper vi med at finde bæredygtige fleksjobs. 

TeamAktivs forløb tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkelte borgeres kompetencer og helbred. Borgeren følges af én fast konsulent gennem hele forløbet. 

Størstedelen af vores forløb indeholder virksomhedspraktik, hvor borgerens kompetencer og barriere kommer i spil i virksomhedens hverdag med kollegaer, leder, arbejdsfunktioner og eventuelt kunder. Det er her TeamAktiv kan gøre den største forskel i udviklingen og afklaringen af borgerens kompetencer.

Til tilbyder følgende forløb, som vi gerne uddyber ved henvendelse:

 • Fastholdelsesforløb
 • Raskmeldingsforløb
 • Udviklings- og afklaringsforløb
 • Vedligeholdelsespraktik
 • Mentorforløb
 • Fleksjobforløb
 • Ergoterapeutiske ydelser i form af funktionsbeskrivelser og arbejdspladsindretninger

Jenny, fleksjobforløb

”Jeg er meget taknemmelig for det forløb, jeg havde hos TeamAktiv. Som ledig fleksjobber oplevede jeg stor imødekommenhed og forståelse for min situation. Samtidig blev der ydet en stor indsats for at hjælpe mig til at finde et fleksjob. Jeg kom i arbejde og blev fulgt godt og professionelt til dørs. Tak for jeres støtte, hjælpsomhed og forståelse.”

 

Kirsten, sygedagpenge afklaringsforløb

”Jeg har været rigtig glad for mit forløb med TeamAktiv. Jeg har følt, at jeg er blevet hørt og taget alvorligt gennem mit forløb. En god kontakt omkring belastninger, det svære og ikke mindst det gode ved praktikken. Betryggende at TeamAktiv har den generelle kontakt med kommunen mens forløbet er i gang, så man derved kan koncentrere sig om praktikken”.  

 

Virksomhed indenfor beklædning og reklame, Hillerød

”Vi har igennem flere år brugt TeamAktiv med stor succes. De forstår at analysere vores behov, og finde de rette kandidater.”

 

IT-virksomhed, Svendborg

"TeamAktiv har været gode til at fjerne mine bekymringer omkring at ansætte en fleksjobber. Jeg er blevet guidet og 'holdt i hånden' hele vejen igennem forløbet, og jeg ser nu fleks-ordningen som en mulighed i stedet for en belastning"

 

Sektionsleder, Jobcenter Hillerød

”Jeg har gennem en længere årrække samarbejdet med TeamAktiv. Samarbejdet har været i forhold til flere målgrupper, bl.a. sygedagpenge og borgere på ledighedsydelse. Jeg har været meget tilfreds med samarbejdet, som har været præget af en god og imødekommende dialog og høj faglig kvalitet. Der har fra TeamAktivs side været høj grad af fleksibilitet og imødekommenhed i forhold til at tilrette produkter, arbejdsgange m.m. til de behov, jobcentret har haft. Det er min erfaring, at TeamAktiv er særdeles opmærksomme på at kunne leve op til og levere det forventede – og mere til – i forhold til de opgaver, de byder ind på. ”

 

Teamchef, Jobcenter Rødovre:

” TeamAktiv har været en stabil leverandør som kontinuerligt forsøger at tilpasse forløbene efter vores og borgernes behov. Vi efterspørger især praktikpladser i vores nærområde til borgere med meget få ressourcer, og vi ønsker at afklaringsforløbene skal understøtte en reel udvikling af borgernes arbejdsevne. Det formår TeamAktiv i høj grad at levere. Jobcentrets sagsbehandlere har et godt og velfungerende samarbejde med TeamAktivs konsulenter; der er umiddelbar visitation af nye sager og de endelige afklaringsrapporter lever op til vores kvalitetsstandarder i forhold til afklaring til det brede arbejdsmarked, herunder i forhold til afklaring af arbejdsopgaver, skånehensyn, hjælpemidler etc. TeamAktiv får derfor vores bedste anbefalinger.”

 

Alle referencer er af konkurrencemæssige hensyn anonymiseret. Kilder kan oplyses ved forespørgsel efter godkendelse fra den enkelte reference

Jakob Henriksen og Brian Mikkelsen grundlægger i 2005 TeamAktiv. Et fælles drive for begge parter har fra starten og er stadig ønsket om at støtte, vejlede og rådgive mennesker, der af andre årsager end ledighed står uden for arbejdsmarkedet. 

Et defineret mål for vores indsats er at give de mennesker, vi samarbejder med, forøget indsigt i egne evner samt at identificere eventuelle begrænsninger og udviklingsmuligheder for at understøtte de mest optimale forhold i deres vej tilbage til arbejdsmarkedet.

TeamAktivs tilgang til de mange varierede opgaver, vi løser, er, at ”vi er aldrig bedre end den sidst afsluttede opgave”. Vi har derfor fokus på, at vores opgaver løses med udgangspunkts i den enkeltes persons udfordringer, kompetencer og behov samt med udgangspunkt i den bestillende sagsbehandlers definerede mål for opgaven.

Navnet TeamAktiv 

Team

I vores daglige arbejde ser vi typisk flere aktører på scenen, det være sig, borgere, sagsbehandlere, sundhedsfaglige fagspecialister og ikke mindst virksomheder. Her er forudsætningen for succes, at alle involverede aktører samarbejder, som ét team for at løfte opgaven, så spørgsmål vedrørende ”mennesket i centrum” i processen, bliver foldet ud og besvaret.  Her er vores ambition, altid, at kunne udgøre det samlende punkt, koordinere forløb og facilitere, at alle involverede parter træder ind, med nøjagtig den viden der skal til for at løse opgaven.

Aktiv

Kan jo beskues fra flere sider, både som navneord og tillægsord. 

At være ”et aktiv”, betyder for os, at vores omgivelser mødes med indtrykket, at de ved at indgå i et samarbejde med TeamAktiv, får en samarbejdspartner der går det ekstra stykke for at få en opgave til at lykkedes. Det være sig deltagere, kunder, specialister eller virksomheder.

Aktiv i tillægsform betyder, for os, dynamik. Vi står aldrig stille, vi vil tænker gerne fuldstændig skævt, ud af boksen om du vil, for at deltagere lykkedes med den rejse de nu er på og for at vores kunder får svar på de spørgsmål de har og måske får foldet noget ud, som har været ikke kendt ved opstart af et forløb.

Når vi så samler de to ord til TeamAktiv, så repræsenterer navnet et firma, som altid bestræber sig på at stå på tæerne for at kunne levere den bedste oplevelse for de borgere, der deltager i forløb, den bedste oplevelse for de kunder, der benytter sig af de tilbud TeamAktiv har i paletten, den bedste oplevelse for de virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar ved, åbne deres døre for mennesker, der ikke nødvendigvis kan tilbyde ”added value”  og sidst men ikke mindst, sideløbende kunne levere de svar og resultater til vores kunder, der gør at de kan komme videre i deres arbejde med at bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet.

Upload image
Existing images
add
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle